Песня

Jun. 14th, 2017 01:48 pm
pascendi: (Default)
[personal profile] pascendi
Друм линкс, дамаду-дамада,
Друм линкс, дамаду-дамада,
во дайн Платц, Геноссе, ист!
Рай дихь айн ин ди Арбайтерайнхайтсфронт
вайль Виски ин ди Канне ист!

Profile

pascendi: (Default)
pascendi

June 2017

S M T W T F S
    1 2 3
4 5 6 78 910
11 1213 141516 17
18 1920 21222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 23rd, 2017 06:45 am
Powered by Dreamwidth Studios