Песня

Jun. 14th, 2017 01:48 pm
pascendi: (Default)
[personal profile] pascendi
Друм линкс, дамаду-дамада,
Друм линкс, дамаду-дамада,
во дайн Платц, Геноссе, ист!
Рай дихь айн ин ди Арбайтерайнхайтсфронт
вайль Виски ин ди Канне ист!

Profile

pascendi: (Default)
pascendi

September 2017

S M T W T F S
     1 2
3 4 5 6 7 89
10 1112 13 1415 16
17 18 19 20212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:11 pm
Powered by Dreamwidth Studios